Tuotteet

NEOT:n jakelemat polttonesteet sekoitetaan St1:n Göteborgin jalostamolla korkealaatuisista tuotekomponenteista. Korkean laadun säilyminen aina asiakkaalle saakka varmistetaan koko toimitusketjun kattavalla laadunvarmistus- ja tuoteturvallisuusketjulla.

Bensiinit

Dieselit

Polttoöljyt

Tuote- ja käyttöturvallisuustiedotteet

Tuotetiedotteet kertovat eri tuotteiden laatuvaatimukset ja käyttöturvallisuustiedotteista löydät tuotteen turvalliseen käsittelyyn liittyvät asiat ja ohjeet.

Avainlukuja 2022

6,4 mrd

litraa toimitettuja polttonesteitä

85 %

toimittamistamme uusiutuvista polttoaineista oli valmistettu jätteistä ja tähteistä

19 %

toimittamistamme liikennepolttonesteistä oli uusiutuvia

Koko toimitusketjun kattava laadunvarmistus ja tuoteturvallisuus

Voidaksemme taata tuotteen korkean laadun asiakkaalle saakka, laadunvarmistuksemme kattaa koko toimitusketjun. Jalostamolta lähtiessä varmistetaan, että tuote vastaa voimassa olevia laki- ja standardivaatimuksia. Tuote-erän saavuttua terminaalille puolestaan varmistetaan, että sen tärkeimmät ominaisuudet vastaavat jalostamon tuoteanalyysin tuloksia ennen kuin se puretaan terminaalisäiliöihin. Tuotteen jakelu terminaalilta toteutetaan kuljetuskalustolla, jota käytetään ainoastaan polttonesteiden kuljettamiseen.

Jakeluvelvoitelaki määrää
uusiutuvien polttoaineiden
käytöstä Suomessa

Euroopassa pyritään vähentämään liikenteen ja lämmityksen hiilidioksidipäästöjä lisäämällä polttonesteisiin uusiutuvia komponentteja. Suomessa uusiutuvia komponentteja käytetään kaikissa liikenteen polttonesteissä sekä polttoöljyssä. Niiden kasvava osuus polttonesteissä perustuu lailla säädettyyn jakeluvelvoitteeseen.

Jakeluvelvoitteen mukaan liikennepolttonesteiden jakelijan kulutukseen toimittamien polttonesteiden energiasisällön kokonaismäärästä tulee vähintään tietty prosenttiosuus olla uusiutuvia polttoaineita. Määrät perustuvat ns. jakeluvelvoitelakiin ja kansallisen nestemäisten polttoaineiden laatuasetuksen raja-arvoihin ja standardien laatukriteereihin.

NEOT on Suomessa jakeluvelvoitelain alainen toimija ja hoitaa tätä velvoitetta omistajiensa SOK:n ja St1:n puolesta. Polttoaineiden jakelusta raportoidaan vuosittain Energiavirastolle.